IrisVision

IrisVision

IrisVision is naam van onze GIS programma  voor het maken van thematische kaarten en rayonindelingen; het is als Geografisch InformatieSysteem bedoeld voor de analyse en presentatie van uw klantgegevens en andere socio-economische gegevens op geografische ondergronden, zoals de 4-cijferige postcodekaart en uw eigen rayon- of gebiedsindeling. IrisVision berust op twee pijlers:

  • het maken van thematische kaarten en
  • het maken en bijhouden van rayonindelingen.

 

Thematische kaarten

IrisVision is zeer gebruikersvriendelijk; het verschaft u uitgebreide mogelijkheden voor de presentatie van marktgericht en statistisch onderzoek op een geografische ondergrond middels arceringen, histogrammen, taartdiagrammen, cirkeldiagrammen, annotaties en verzorgingsgebieden.

IrisVision plaatst uw gegevens in een duidelijk geografisch perspectief ten behoeve van marketing, planning en beleid. Geografische weergave van gegevens op een kaart stelt u in staat relaties te ontdekken tussen de verschillende soorten gegevens. Het geeft inzicht in bepaalde structuren, spreidingspatronen, penetratiegraden, verdelingen en verhoudingen in en tussen (verzorgings)gebieden.

Een thematische kaart zegt meer dan honderd tabellen met cijfers.

De Windows omgeving biedt u een scala aan toolbars en pictogrammen waarmee u op eenvoudige en snelle wijze thematische kaarten kunt maken. IrisVision kan verschillende thematische kaarten met elkaar combineren tot een nieuwe thematische kaart. Daarmee bestaat de mogelijkheid om ook andere geografische ondergronden onder de thematische kaart te plaatsen, zoals bijvoorbeeld het hoofdwegennet en de waterwegenkaart. Zo is er de mogelijkheid een postcodekaart met bijvoorbeeld een gekleurde omzet en daarover heen een rayonkaart met histogrammen per rayon van verschillende productgroepen.

Uw data met NAW (Naam-Adres-Woonplaats) gegevens worden ingelezen en gecheckt vanuit de 6-cijferige postcode. Alle niet geldige postcodes worden gemarkeerd en vermeld met het regelnummer in de database. Alle numerieke gegevens van uw data worden direct en automatisch geaggregeerd naar het niveau van de actuele kaart op het scherm. U kunt dan ook direct een thematische kaart aanmaken.

U kunt voor het maken van thematische gearceerde kaarten gebruik maken van een veelheid van kleuren en een eigen kleurenpalet samenstellen. Bij een gearceerde kaart wordt een variabele, bijvoorbeeld de omzet van uw producten, in groepen of categorieën onderverdeeld, waarbij u voor de eerste en de laatste groep een kleur opgeeft. IrisVision berekent de tussenliggende kleuren.

Met IrisVision maakt u thematische kaarten met histogrammen, taartdiagrammen en annotaties. Andere type figuratieve kaarten met eigen figuren, bitmap figuren of iconen, zijn zelf uit te voeren. De figuren worden geschaald met de waarde van de betrokken variabele waarmee de thematische kaart wordt gemaakt. U kunt deze verschillende type kaarten over elkaar heen zetten tot één thematische kaart, zoals het bovenstaande voorbeeld aangeeft.

IrisVision kan punt- en zonale data op verschillende schaalniveaus van een kaart gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar verwerken. Het combineert bijvoorbeeld postcodegegevens, gepresenteerd als puntcoördinaten, met de gemeentekaart. Alle soorten puntdata kunnen worden gebruikt in combinatie met zonale grenskaarten.

 

Rayonnering, het maken van eigen gebiedsindelingen.

De eerste toepassing betreft het rayonneringsprogramma waarmee een nieuwe gebiedsindeling voor vertegenwoordigers, dealers, ed is aan te maken en bij te houden. De nieuwe gebiedsindeling is gebaseerd op een bestaande indeling, zoals de 4-cijferige postcodekaart, een gemeentekaart, of dergelijke.

Er zijn twee mogelijkheden om een rayonindeling aan te maken:

  • Uitgaande van een relatietabel, waarin bv elk postcodegebied is toegewezen aan een (nieuw) rayon, wordt de nieuwe gebiedsindeling automatisch afgeleid.
  • Het handmatig grafisch interactief samenvoegen van bv postcodegebieden tot grotere eenheden. Dit betekent dat men met de muis enkele gebieden op de kaart kan aanwijzen, cq selecteren, en automatisch laten samenvoegen. Zo kunnen er ook van een reeds samengevoegd gebied onderliggende (postcode)gebieden worden verwijderd en aan een ander rayon worden toegedeeld.

Daarnaast is er de mogelijkheid om per rayon de onderliggende postcodegebieden uit te draaien als aparte deelkaart en deze, met bepaalde gegevens, bijvoorbeeld aan de vertegenwoordiger ter hand te stellen.

De rayonkaart is direct te gebruiken voor het maken van thematische kaarten. Deze kaart kan ook in andere programma’s worden geïmporteerd en daar worden gebruikt voor het maken van thematische kaarten.

 

IrisVision wordt geleverd met een standaard set van acht kaarten, waartoe behoren de 4-cijferige postcodekaart, de gemeentekaart, de beide Cebucokaarten, de provinciekaart. Daarnaast worden alle zogenoemde CBS standaard gebiedsindelingen, zoals politie- en brandweerregio’s, meegeleverd.

 

Voorbeelden van IrisVision

Hier volgen enige voorbeelden voor het maken van thematische kaarten en screen shots. Meer uitgebreide voorbeelden en toelichting is te vinden in de dia-presentatie, welke kan worden gedownload. Hieronder een voorbeeld dat wit- en bruingoed verkoopt. Men wil graag zien waar en hoeveel orders zijn geplaatst in een bepaalde periode. De gegevens staan in een Excel sheet, dat in IrisVision wordt ingelezen.

Voorbeeld 1

vb 1

IrisVision begint automatisch met de laatst gebruikte kaart. Hier wordt uitgegaan de de vier-cijferige postcodekaart. Een gegevensbestand wordt ingelezen, waarbij het programma zelf eerst onderzoekt of er een variabele (een kolom) met een zes-cijferige postcode aanwezig is (een toevallige aanwezigheid van een vier-cijferige postcode speelt geen rol). Zo ja, dan worden de letters automatisch verwijderd en tevens wordt nagegaan of de resterende nummers ook op de kaart voorkomen. Zo niet, dan worden ze vermeld met ‘-1’ bij de toegevoegde variabele ‘LocRef’ en anders wordt het postcode nummer vermeld. Er blijken vier ongeldige records in het bestand aanwezig te zijn.

 

De tweede automatische actie betreft de aggregatie (samenvoeging) van de gegevens naar de totalen per (postcode)gebied. Dat resultaat verschijnt in het bovenste datavlak. Bij de variabele ‘RecordCount’ wordt aangegeven hoeveel records er per gebied zijn. Dat betekent in dit voorbeeld het aantal orders welke het bedrijf WBG heeft ontvangen in een bepaalde periode.  Afhankelijk van de gegevens kan het ook het aantal klanten zijn.

De derde automatische actie is het maken van een thematische kaart, waarbij slechts een groep van alle orders wordt getoond. De gebieden zonder orders blijven wit, terwijl de gebieden met data in de kleur blauw zijn weergegeven,

Merk op dat de muis niet op de afbeelding staat; in feite was die er wel en stond op de plaats die onder aan het scherm is weergegeven: Dronten met postcodegebied 8251. Door nogmaals op de thematische kaart te klikken verschijnt deze op ware grootte.

Terug naar de Welkom pagina

Voorbeeld 2.

vb 2

In het eerste voorbeeld wordt een eerste thematische kaart volledig automatisch gemaakt en getoond. Nu kan de gebruiker het zelf verder invullen met de optie voor gearceerde kaarten. Er wordt verder gewerkt met de variabele RecordCount, welke in vijf groepen proportioneel wordt onderverdeeld. Het blijkt dat er veel gebieden zijn met weinig orders. De groepsindeling wordt dan aangepast, klein beginnen en daarna groter maken met een constante factor. De kleuren worden automatisch geschaald van geel naar blauw. Omdat de postcodegebieden vrij klein zijn, wordt de laatste groep in het rood weergegeven, waardoor deze beter tot uiting komt.

Door nogmaals op de thematische kaart te klikken verschijnt deze op ware grootte.

Terug naar de Welkom pagina

Voorbeeld 3

vb 3

Het derde laat het zelfde plaatje zien, maar dan ingezoomd op een bepaald gebied, waarbij tevens histogrammen zijn getoond van de aantallen orders in respectievelijk wit- en bruingoed.

Door nogmaals op de thematische kaart te klikken verschijnt deze op ware grootte.

Terug naar de Welkom pagina

 

Neem vrijblijvend contact op!

Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Demo

Bent u benieuwd hoe een onze kaarten eruit zien? Vraag nu snel een demo aan!